بخشداری مرکزی

نام بخش  تعداد دهستان تعداد روستا تعداد دهیاری نام روستا جمعیت  ( آمار سر شماری سال ۹۰) نام دهستان ها
مرکزی ۲ ۱۴ ۱۴ قلعه چنعان ۱۱۷۰۵ چنعان
مرکزی العقدا ۳۰۱ چنعان
مرکزی کوت سید صالح ۳۵۱۳ کوت عبدالله
مرکزی جنگیه ۴۳۹۶ کوت عبدالله
کوی ولی عصر ۳۰۳ کوت عبدالله
مرکزی عمیره ۹۸۱ کوت عبدالله
مرکزی ابودبس ۱۴۲۷ کوت عبدالله
مرکزی مظفریه ۸۲۴ کوت عبدالله
مرکزی غزاویه کوچک ۷۴۰ کوت عبدالله
مرکزی قلعه حاج مزید ۳۱۱ کوت عبدالله
مرکزی کوی امام حسین ۴۳۲ کوت عبدالله
مرکزی ام البنین ۱۰۸ کوت عبدالله
مرکزی خسرویه ۱۶۰ کوت عبدالله
مرکزی خویسه ۱۶۹ کوت عبدالله