تماس با فرمانداری کارون

فرمانداری شهرستان کارون

آدرس : کارون – کوت عبدالله  بلوار اصلی امام علی (ع) خیابان امام رضا (ع)

تلفن : ۶۱۳۵۵۵۲۰۱۲
نمابر:  ۳۵۵۵۵۵۴۹
کد پستی :۶۱۹۹۶۱۳۱۱۹
پست الکترونیک: infokaroon@ostan-kh.gov.ir