درباره فرماندار

معصومه خنفری

متولد ۱۳۵۴، دارای مدرک دکتر علوم سیاسی، سوابق اجرایی و علمی ایشان مدرس دانشگاه‌های آزاد و پیام نور، مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی شادگان ‌سال ٨۴ تا ٨۵، معاون پژوهشی دانشگاه ٨۵ تا ٨۶ و بخشدار مرکزی شهرستان کارون از آذر‌سال ٩۴ تا بهمن ٩۵ در کارنامه مدیریت دارد