لیست شماره تماس ادارات /شرکت ها / سازمانهای شهرستان کارون

ردیف  اداره / شرکت / سازمان نام مدیر سمت شماره همراه شماره دفتر شماره فکس
۱ فرمانداری شهرستان کارون سعید کعبی فلاحیه فرماندار ۳۵۵۵۲۰۱۱ ۳۵۵۵۵۵۴۹
۲ امام جمعه شهرستان کارون حاج آقا خضیراوی امام جمعه ۳۵۵۵۸۸۲۴ ۳۵۵۵۸۸۲۵
۳ فرماندهی انتظامی شهرستان کارون  سرگرد عبدولی فرمانده ۳۵۵۵۴۴۵۶ ۳۵۵۵۱۱۷۱
۴ فرماندهی سپاه شهرستان کارون سرگرد سید معاد موسوی فرمانده ۳۵۵۵۵۲۱۹ ۳۵۵۵۲۰۲۹
۵ دفتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، ستاد عتبات و عالیات « نماینده رئیس و معاونت سازمانهاو ادارات ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر شهرستان کارون »  محمودی مسئول ۹۱۶۷۱۸۰۳۱۳ ۳۵۵۵۰۷۲۲
۶ فرماندهی راهنمایی و رانندگی شهرستان کارون محمدی فرمانده ۳۵۵۵۳۰۲۹
۷ بخشدار مرکزی شهرستان کارون ابوالقاسم براتی بخشدار ۳۵۵۵۲۵۸۹ ۳۵۵۵۸۵۰۰
۸ بخشدار سویسه نبی سعیدی بخشدار ۳۵۷۱۰۱۱۶ ۳۵۷۱۰۱۱۵
۹ شهردار کوت عبدالله باب المراد شهردار ۳۵۵۵۱۱۲۰ ۳۵۵۵۱۱۱۹
۱۰ شرکت عمران شیرین شهر سید نور مدیر عامل ۳۳۷۴۱۱۰۲ ۳۳۷۴۱۱۰۵
۱۱ دانشکده صنعت نفت شهرستان کارون  دکتر شریعتی رئیس ۳۵۵۵۵۵۵۶-۷ ۳۵۵۵۶۹۶۲
۱۲ اداره آموزش و پرورش شهرستان کارون  بقلایی رئیس ۹۳۷۵۳۳۱۵۹۱ ۳۵۵۶۲۹۱۸ ۳۵۵۶۲۹۱۷
۱۳ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کارون هلیلی رئیس ۹۱۶۳۱۹۰۶۴۴
۱۴ اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کارون شیخ البوزهر رئیس
۱۵ اداره ورزش و جوانان شهرستان کارون هادی بچاری رئیس ۳۵۵۵۰۹۱۹
۱۶ اداره کتابخانه ها شهرستان کارون  خانم موالی زاده رئیس
۱۷ اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کارون  موسوی رئیس
۱۸ اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری یوسفی نهاد رئیس ۳۵۵۳۰۳۵۳ ۳۵۵۳۰۳۷۸
۱۹ اداره تعاون روستایی شهرستان کارون یوسف حسین پور رئیس
۲۰ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان کارون زارعی رئیس ۳۵۵۵۰۰۰۶
۲۱ اداره جهاد کشاورزی شهرستان کارون حمادی مدیر ۹۱۶۳۰۰۱۳۲۲ ۳۵۵۵۳۲۴۴ ۳۵۵۵۳۲۳۳
۲۲ اداره شیلات وآبزیان شهرستان کارون  اسدی رئیس ۹۱۶۳۱۱۶۴۷۹ ۳۵۵۵۳۵۳۶ ۳۵۵۵۳۵۳۷
۲۳ اداره منابع طبیعی شهرستان کارون الهایی سحر رئیس ۹۳۰۵۴۴۴۸۱۷
۲۴ اداره دامپزشکی شهرستان کارون  دکتر علیدادی رئیس ۹۱۶۳۰۱۱۳۱۱
۲۵ اداره ثبت احوال شهرستان کارون حسینوند رئیس ۳۵۵۵۶۵۷۰
۲۶ اداره راه و شهرسازی شهرستان کارون فریدون ساکی رئیس ۹۱۶۶۱۶۹۱۲۲ ۳۵۵۵۳۱۵۵ ۳۵۵۵۳۱۵۶
۲۷ اداره برق شهرستان کارون طاهر باوی رئیس ۹۱۶۶۰۰۷۸۰۶ ۳۵۵۵۷۲۳۳ ۳۵۵۵۶۹۷۷
۲۸ اداره گاز شهرستان کارون رئیس ۳۲۳۸۹۷۹۵ ۳۲۲۸۹۷۹۵
۲۹ اداره آبفا شهرستان کارون آریا خاکی رئیس
۳۰ رئیس
۳۱ اداره مخابرات شهرستان کارون  مرمضی رئیس ۹۱۶۱۳۱۱۶۳۸ ۳۵۵۵۳۳۵۵
۳۲ اداره پست شهرستان کارون  امیری رئیس ۳۵۵۵۷۰۳۰
۳۳ بنیاد مسکن شهرستان کارون   شیخی رئیس ۹۱۶۰۴۰۹۶۶۸ ۳۳۷۶۴۶۰۵
۳۴ بنیاد شهید شهرستان کارون   فریح زاده رئیس ۹۱۶۳۰۴۳۰۴۵ ۳۵۵۵۰۹۷۷ ۳۵۵۵۵۳۹۲
۳۵ کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کارون کنانی رئیس ۹۱۶۶۱۲۳۸۷۲ ۳۵۵۵۰۳۰۰ ۳۵۵۵۴۸۷۷
۳۶ بهزیستی شهرستان کارون خانم خضیری رئیس ۹۳۷۴۴۵۸۴۲۶ ۱۴-۳۵۵۶۶۰۱۰ ۳۵۵۵۷۱۶۰
۳۷ جمعیت هلال احمر شهرستان کارون  مهرزادگان رئیس ۹۱۶۶۸۱۸۸۴۸ ۴-۳۵۵۹۹۳۱۰ ۳۵۵۹۹۲۱۱
۳۸ فنی و حرفه ای شهرستان کارون  ناصری رئیس ۹۱۶۳۱۴۸۹۱۰
۳۹ کانون پرورش فکری نوجوانان خانم پروین رئیس ۹۱۶۷۳۱۲۳۷۵
۴۰ شبکه بهداشت و درمان شهرستان کارون دکتر خلیف پور رئیس ۲-۳۵۵۵۶۷۶۱ ۳۵۵۵۶۰۲۱
۴۱ مرکز بهداشت شهرستان کارون دکتر خلیف پور رئیس ۳۵۵۵۶۰۲۰
۴۲ بیمارستان سینا شهرستان کارون دکترر بیت سیاح رئیس ۳۵۵۵۰۰۸۰ ۳۵۵۵۱۷۵۷
۴۳ مصلی شهرستان کارون  حریزاوی رئیس ۹۱۶۳۰۱۵۷۱۵
۴۴ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان عبدالله سخراوی رئیس ۹۱۶۱۱۳۳۵۱۳
۴۵ شورای اسلامی شهرستان کارون عبدالمنعم باوی رئیس
۴۶ شورای اسلامی شهر کوت عبدالله لفته حزباوی رئیس ۳۵۵۵۵۵۵۱ ۷-۳۵۵۵۶۶۴۶
۴۷ شورای اسلامی بخش مرکزی مارصفری رئیس
۴۸ شورای اسلامی بخش سویسه  ناصری رئیس
۴۹ پزشکی قانونی  احمدی رئیس ۹۱۶۸۸۵۰۱۷۰