لیست شماره تماس ادارات /شرکت ها / سازمانهای شهرستان کارون

ردیف  اداره / شرکت / سازمان نام مدیر سمت شماره همراه شماره دفتر شماره فکس
۱ فرمانداری خانم معصومه خنفری فرماندار ۳۵۵۵۲۰۱۱ ۳۵۵۵۵۵۴۹
۲ امام جمعه شهرستان کارون حاج آقا خضیراوی امام جمعه ۳۵۵۵۸۸۲۴ ۳۵۵۵۸۸۲۵
۳ فرماندهی انتظامی شهرستان کارون  سرگرد مطهری فرمانده ۳۵۵۵۴۴۵۶ ۳۵۵۵۱۱۷۱
۴ فرماندهی سپاه شهرستان کارون  سران محمدی خواه فرمانده ۳۵۵۵۵۲۱۹ ۳۵۵۵۲۰۲۹
۵ دفتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، ستاد عتبات و عالیات « نماینده رئیس و معاونت سازمانهاو ادارات ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر شهرستان کارون »  محمودی مسئول ۹۱۶۷۱۸۰۳۱۳ ۳۵۵۵۰۷۲۲
۶ فرماندهی راهنمایی و رانندگی شهرستان کارون چنگیزی راد فرمانده ۳۵۵۵۳۰۲۹
۷ بخشدار مرکزی شهرستان کارون بهاروند بخشدار ۳۵۵۵۲۵۸۹ ۳۵۵۵۸۵۰۰
۸ بخشدار سویسه سعیدی بخشدار ۳۵۷۱۰۱۱۶ ۳۵۷۱۰۱۱۵
۹ شهردار کوت عبدالله نواب سعیدیان شهردار ۳۵۵۵۱۱۲۰ ۳۵۵۵۱۱۱۹
۱۰ شرکت عمران شیرین شهر فرهاد زاده مدیر عامل ۹۱۶۳۰۴۵۶۶۹ ۳۳۷۴۱۱۰۲ ۳۳۷۴۱۱۰۵
۱۱ دانشکده صنعت نفت شهرستان کارون  دکتر شریعتی رئیس ۳۵۵۵۵۵۵۶-۷ ۳۵۵۵۶۹۶۲
۱۲ اداره آموزش و پرورش شهرستان کارون  بقلایی رئیس ۹۳۷۵۳۳۱۵۹۱ ۳۵۵۶۲۹۱۸ ۳۵۵۶۲۹۱۷
۱۳ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کارون هلیلی رئیس ۹۱۶۳۱۹۰۶۴۴
۱۴ اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کارون وزیری رئیس ۹۱۶۹۰۵۰۵۲۰
۱۵ اداره ورزش و جوانان شهرستان کارون سخری رئیس ۹۱۶۳۱۶۴۸۸۵ ۳۵۵۵۰۹۱۹
۱۶ اداره کتابخانه ها شهرستان کارون  حمیداوی رئیس ۹۱۶۹۸۸۵۵۳۷
۱۷ اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کارون  موسوی رئیس ۹۱۶۶۲۲۱۶۹۸
۱۸ اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ناصر رئیس ۹۱۶۵۷۵۹۰۲۲ ۳۵۵۳۰۳۵۳ ۳۵۵۳۰۳۷۸
۱۹ اداره تعاون روستایی شهرستان کارون مسلمانی رئیس ۹۱۶۳۰۲۹۱۰۳
۲۰ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان کارون زارعی رئیس ۳۵۵۵۰۰۰۶
۲۱ اداره جهاد کشاورزی شهرستان کارون حمادی مدیر ۹۱۶۳۰۰۱۳۲۲ ۳۵۵۵۳۲۴۴ ۳۵۵۵۳۲۳۳
۲۲ اداره شیلات وآبزیان شهرستان کارون  اسدی رئیس ۹۱۶۳۱۱۶۴۷۹ ۳۵۵۵۳۵۳۶ ۳۵۵۵۳۵۳۷
۲۳ اداره منابع طبیعی شهرستان کارون الهایی سحر رئیس ۹۳۰۵۴۴۴۸۱۷
۲۴ اداره دامپزشکی شهرستان کارون  دکتر علیدادی رئیس ۹۱۶۳۰۱۱۳۱۱
۲۵ اداره ثبت احوال شهرستان کارون فرزاد خیری رئیس ۹۱۶۶۰۱۷۱۱۲ ۳۵۵۵۶۵۷۰
۲۶ اداره راه و شهرسازی شهرستان کارون فریدون ساکی رئیس ۹۱۶۶۱۶۹۱۲۲ ۳۵۵۵۳۱۵۵ ۳۵۵۵۳۱۵۶
۲۷ اداره برق شهرستان کارون طاهر باوی رئیس ۹۱۶۶۰۰۷۸۰۶ ۳۵۵۵۷۲۳۳ ۳۵۵۵۶۹۷۷
۲۸ اداره گاز شهرستان کارون مطلق رئیس ۹۱۶۶۱۷۲۶۷۰ ۳۲۳۸۹۷۹۵ ۳۲۲۸۹۷۹۵
۲۹ اداره آبفا شهرستان کارون دشتی رئیس ۹۱۶۶۰۸۶۳۴۶
۳۰ اداره آبفار شهرستان کارون حزبه پوران رئیس ۹۱۶۶۰۰۱۱۶۹
۳۱ اداره مخابرات شهرستان کارون  مرمضی رئیس ۹۱۶۱۳۱۱۶۳۸ ۳۵۵۵۳۳۵۵
۳۲ اداره پست شهرستان کارون  امیری رئیس ۳۵۵۵۷۰۳۰
۳۳ بنیاد مسکن شهرستان کارون   شیخی رئیس ۹۱۶۰۴۰۹۶۶۸ ۳۳۷۶۴۶۰۵
۳۴ بنیاد شهید شهرستان کارون   فری حزاده رئیس ۹۱۶۳۰۴۳۰۴۵ ۳۵۵۵۰۹۷۷ ۳۵۵۵۵۳۹۲
۳۵ کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کارون کنانی رئیس ۹۱۶۶۱۲۳۸۷۲ ۳۵۵۵۰۳۰۰ ۳۵۵۵۴۸۷۷
۳۶ بهزیستی شهرستان کارون خانم خضیری رئیس ۹۳۷۴۴۵۸۴۲۶ ۱۴-۳۵۵۶۶۰۱۰ ۳۵۵۵۷۱۶۰
۳۷ جمعیت هلال احمر شهرستان کارون  مهرزادگان رئیس ۹۱۶۶۸۱۸۸۴۸ ۴-۳۵۵۹۹۳۱۰ ۳۵۵۹۹۲۱۱
۳۸ فنی و حرفه ای شهرستان کارون  ناصری رئیس ۹۱۶۳۱۴۸۹۱۰
۳۹ کانون پرورش فکری نوجوانان خانم پروین رئیس ۹۱۶۷۳۱۲۳۷۵
۴۰ شبکه بهداشت و درمان شهرستان کارون معلم رئیس ۹۱۶۳۰۲۹۱۰۳ ۲-۳۵۵۵۶۷۶۱ ۳۵۵۵۶۰۲۱
۴۱ مرکز بهداشت شهرستان کارون معلم رئیس ۹۱۶۳۰۲۹۱۰۳ ۳۵۵۵۶۰۲۰
۴۲ بیمارستان سینا شهرستان کارون  خلیف پور رئیس  ۹۱۶۶۰۷۱۱۰۷ ۳۵۵۵۰۰۸۰ ۳۵۵۵۱۷۵۷
۴۳ مصلی شهرستان کارون  حریزاوی رئیس ۹۱۶۳۰۱۵۷۱۵
۴۴ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان عبدالله سخراوی رئیس ۹۱۶۱۱۳۳۵۱۳
۴۵ شورای اسلامی شهرستان کارون شاکر ناصری رئیس
۴۶ شورای اسلامی شهر کوت عبدالله صالح بن عبود رئیس ۳۵۵۵۵۵۵۱ ۷-۳۵۵۵۶۶۴۶
۴۷ شورای اسلامی بخش مرکزی رئیس
۴۸ شورای اسلامی بخش سویسه  مهدی ناصری رئیس ۹۱۶۳۱۲۱۲۷۵
۴۹ پزشکی قانونی  احمدی رئیس ۹۱۶۸۸۵۰۱۷۰