معاونت

سعید حمیدیان مقدم

متولد ۱۳۵۳

دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق

دارای ۲۰سال سابقه خدمت به عنوان کارشناس مسئول روابط کار در اداره کار