گزارش تصویری از برگزاری دومین جلسه هیئت اجرایی شهرستان کارون به ریاست معصومه خنفری فرماندار شهرستان و رئیس هیئت اجرایی

۱۳۳