بازدید از روستای گردشگری علوه شهرستان کارون با حضور معاون سرمایه گذاری و فرهنگی اجتماعی معاونت توسعه مناطق محروم روستایی کشور و فرماندار کارون

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون امروز با حضور دکتر رزمجو معاون سرمایه گذاری و فرهنگی اجتماعی معاونت توسعه مناطق محروم روستایی کشور و با همراهی دکتر معصومه خنفری فرماندار شهرستان کارون و خلیل الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان از روستای گردشگری علوه این شهرستان بازدید به عمل آمد.

۱۶۶