بازدید از وضعیت آسفالت خیابان بسیج شهر کوت عبدالله

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون، فرماندار شهرستان به اتفاق مدیر عامل آبفا خوزستان، مدیر کل امور روستایی و شوراها، مدیرکل راهداری و شهردار کوت عبدالله از خیابان های بسیج شهر کوت عبدالله بازدید کردند.

۸۷